Ulusal Bildiriler

1. C. Bütüner, A. Yılmaz, E. Eker, A. Uysalel. Suksinilkoline bağlı oluşan postoperatif myalji açısından sevofluran ve TIVA anestezileri arasında fark var mı? Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Cemiyeti Mecmuası. TARK 2002 Özet Kitabı. Kongre Ek Sayısı. Genel Anestezi Bildirileri. 2002; s41, GA131.


2. T. Korkmaz, E. Eker, O. Özatamer, N. Alkış, M. Oral. Moebius sendromlu hastada anestezi uygulamasında havayolu sağlanması. Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Cemiyeti Mecmuası. TARK 2002 Özet Kitabı. Kongre Ek Sayısı. Pediyatrik Anestezi Bildirileri. 2002; s113, PA27.


3. E. Eker, Z. Kazak, S. Karabayırlı, S. Demiralp. LMA (Laringeal maske) uygulanan fiberoptik bronkoskopi girişimlerinde TİVA ve inhalasyon anestezisi uygulamalarının karşılaştırılması. Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği Dergisi. Ek Sayı TARK 2003 Bildiri Özetleri. Genel Anestezi Bildirileri. 2003; s77, GA P-116.


4. Z. Kazak, E. Eker, H. Eyigün, S. Karabayırlı, S. Demiralp. Tek akciğer ventilasyonunda desfluran, isofluran ve sevofluran’nın arteryal kan gazı ve derlenme üzerine etkileri. Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği Dergisi. Ek Sayı TARK 2003 Bildiri Özetleri. Göğüs Kalp Damar Anestezi ve Yoğun Bakım Bildirileri.2003; s161, GKDA P-08.


5. E. Eker, A.A. Yılmaz, H. Cuhruk. Elektif sezaryan planlanan gebede indüksiyon ve idamede remifentanil kullanımının anne ve fetus üzerine etkisi. Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği Dergisi. Ek Sayı TARK 2005 Bildiri Özetleri. Genel Anestezi Bildirileri. 2005; s81, P-141.


6. A. Türköz, A. Koçum, H. E. Eker, H. Ülger, G. Arslan. Dura delinmesi sonrası başağrısını önlemede intratekal kateter uygulaması. Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği Dergisi. Ek Sayı TARK 2006 Bildiri Özetleri. Genel Anestezi Bildirileri. 2006;  s156, P258. 


7. A. Türköz, H. E. Eker, L. Titiz, G. Arslan. Postdural başağrısının nadir bir sebebi: Travmaya bağlı brakial sinir hasarının sebep olduğu serebrospinal sıvı kaybı (Olgu sunumu). Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği Dergisi. Ek Sayı TARK 2006 Bildiri Özetleri. Genel Anestezi Bildirileri. 2006;  s58, P38.


8. H. E. Eker, A. Koçum, T. Koçum, A. Türköz, G. Arslan. Ciddi aort darlığı: Kalça kırığı onarımında % 0.25 levobupivakain ile kombine lumbar pleksus ve siyatik sinir bloğu. 9. Ulusal Ağrı Kongresi Özet Kitabı. 2007;19:2;197.


9. H. E. Eker, O. Yalçın Çok, A. Koçum, M. Açıl, A. Türköz, G. Arslan. Ganglion impar bloğu: perine ağrısı olan 2 olguda trans-sakrokoksigeal yaklaşım. 9. Ulusal Ağrı Kongresi Özet Kitabı. 2007;19:2;198.


10. H. E. Eker, O. Yalçın Çok, U. Özkan, P. Ergenoğlu, A. Arıboğan, G. Arslan. Pediatrik olgularda fistül tedavisinde aksiller blok uygulamaları. 10. Ulusal Ağrı 9. Ulusal Rejyonel Anestezi Kongresi Bildiri Özetleri Kitabı. 2008; s51, P51.


11. H. E. Eker, O. Yalçın Çok, Ş. Akın, P. Poyraz, A. Arıboğan, G. Arslan. Travma sonrası kronik nöropatik ağrı tedavisinde periferik sinir blokları ile steroid uygulamaları: 13 hastada klinik deneyimlerimiz. 10. Ulusal Ağrı 9. Ulusal Rejyonel Anestezi Kongresi Bildiri Özetleri Kitabı. 2008; s72, P72.


12. A. Koçum, A. Türköz, N. Bozdoğan, E. Eker, E. Çalışkan, G. Arslan. Diyabetik ayak için operasyon planlanan yüksek riskli hastalarda %0.25 bupivakain ile kombine femoral-siyatik sinir bloğu uygulamalarımız: Vaka serisi. 10. Ulusal Ağrı 9. Ulusal Rejyonel Anestezi Kongresi Bildiri Özetleri Kitabı. 2008; s84, P84.


13. O. Yalçın Çok, H.E. Eker, S. Cantürk, R. Yaycıoğlu, A. Arıboğan, G. Arslan. Görmeyen ağrılı gözlerde retrobulber alkol enjeksiyonu: 4 olgu sunumu. 10. Ulusal Ağrı 9. Ulusal Rejyonel Anestezi Kongresi Bildiri Özetleri Kitabı. 2008; s96, P96.


14. H.E. Eker, O. Yalçın Çok, M. Açıl, H. Ülger, A. Arıboğan. Akut-herpetik nevralji tedavisinde modifiye van-Lint blokajı. 10. Ulusal Ağrı 9. Ulusal Rejyonel Anestezi Kongresi Bildiri Özetleri Kitabı. 2008; s97, P97.


15. Ş. Akın, A. Arıboğan, P. Poyraz, H. E. Eker, H. Ülger, M. Şener, P. Ergenoğlu, H. İzmirli. Pron pozisyonunda başarılı bir kardiyopulmoner resüsitasyon (KPR) uygulaması: Olgu sunumu. 5. Ulusal Dahili ve Cerrahi Bilimler Yoğun Bakım Kongresi 2008; s214, P-10. Yoğun Bakım Dergisi 2008;8(4):209-222.


16. O. Yalçın Çok, H. E. Eker, H. İzmirli, A. Arıboğan, G. Arslan. Endoskopik retrograd kolanjiyopankreatografi (ERCP) hastalarında sedasyon: Propofol ve ketamin karışım infüzyonunun aralıklı bolus uygulamaları ile karşılaştırılması. Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği Dergisi. Ek sayı TARK 2008 Bildiri Özetleri. Genel Anestezi Bildirileri. 2008; s162, P-GA-175.


17. H. E. Eker, Ş. Akın, L. Oğuzkurt, A. Arıboğan. Torakal ve abdominal aort anevrizmalarının endovasküler tedavisinde anestezi uygulamaları ve sonuçları.  Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği Dergisi. Ek sayı TARK 2009 Bildiri Özetleri. 2009; s92, P-106. 


18. H. E. Eker, Ş. Akın, L. Oğuzkurt, A. Arıboğan. Torakal aort anevrizma tedavisi uygulanacak Marfan sendromlu hastada sedoanaljezi yöntemi ile endovasküler stent greft yerleştirilmesi. Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği Dergisi. Ek sayı TARK 2009 Bildiri Özetleri. 2009; s119, P-158.


19. N. Bozdoğan, H. Ülger, E. Eker, O.Y. Çok, Ş. Akın, O.S. Demirtürk, A. Arıboğan. Beklenmedik zor entübasyonla karşılaşılan bir pediatrik olguda sol molar laringoskopik yaklaşımla entübasyon. Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği Dergisi. Ek sayı TARK 2009 Bildiri Özetleri. 2009; s132, P-184.


20. H. E. Eker, H. İzmirli, Ş. Akın, N. Bozdoğan, A. Arıboğan, G. Arslan. Lyme hastalığı nedeniyle takip edilen çocuk hastada meperidin ile hasta kontrollü analjezi sonrası gelişen epilepsi atağı. Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği Dergisi. Ek sayı TARK 2009 Bildiri Özetleri. 2009; s192, P-302.


21. Ş. Akın, A. Arıboğan, S. Giray, H. E. Eker, P. Poyraz. Preeklampsi sonrası gelişen körlük olgusu. Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği Dergisi. Ek sayı TARK 2009 Bildiri Özetleri. 2009; s229, P-377.


22. N. Bozdoğan, H. Ülger, P. Ergenoğlu, E. Eker, P. Poyraz, M. Güvener, A. Arıboğan. Ehler-Danlos sendromlu bir olguda anestezik yaklaşım. Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği Dergisi. Ek sayı TARK 2009 Bildiri Özetleri. 2009; s372, P-657.


23. H. E. Eker, O. Yalçın Çok, A. Arıboğan, G. Arslan. Periferik vasküler hastalığa bağlı iskemik ağrı tedavisinde bilateral common peroneal blok uygulamaları. 11. Ulusal Ağrı Kongresi Bildiri Özetleri Kitabı. 2010; s23, P23.


24. H. E. Eker, O. Yalçın Çok, Ş. Akın, A. Arıboğan, G. Arslan. Akciğer kanserine bağlı kronik ağrı tedavisinde paravertebral blok uygulamaları. 11. Ulusal Ağrı Kongresi Bildiri Özetleri Kitabı. 2010; s24, P24.


25. H. E. Eker, O. Yalçın Çok, Ş. Akın, A. Arıboğan, G. Arslan. Periferik arter hastalığına bağlı iskemik ağrı tedavisinde transdermal fentanyl ve gabapentin kullanımı. 11. Ulusal Ağrı Kongresi Bildiri Özetleri Kitabı. 2010; s25, P25.


26. H. E. Eker, O. Yalçın Çok, A. Arıboğan, G. Arslan. Orak hücre anemisine bağlı akut ağrı epizodlarının tedavisinde hasta kontrollü analjezi yöntemiyle morfin-ketamin uygulaması. 11. Ulusal Ağrı Kongresi Bildiri Özetleri Kitabı. 2010; s27, P27.


27. H. E. Eker, O. Yalçın Çok, N. Bozdoğan Özyılkan, A. Arıboğan, G. Arslan. Postherpetik nevralji tedavisinde lokal anestetik ve steroid ile tekrarlayan paravertebral blok uygulamaları. 11. Ulusal Ağrı Kongresi Bildiri Özetleri Kitabı. 2010; s28, P28.


28. P. Ergenoğlu, H. E. Eker, O. Yalçın Çok, A. Arıboğan, G. Arslan. Post-travmatik parmak ağrısında dijital blok uygulamaları. 11. Ulusal Ağrı Kongresi Bildiri Özetleri Kitabı. 2010; s30, P30.


29. O.Yalçın Çok, H. E. Eker, N. Bozdoğan Özyılkan, A. Arıboğan, G. Arslan. Hemodiyalize bağlı tekrarlayan ağrıda periferik sinir blokları. 11. Ulusal Ağrı Kongresi Bildiri Özetleri Kitabı. 2010; s35, P35.


30. O.Yalçın Çok, H. E. Eker, Ş. Akın, A. Arıboğan, G. Arslan. Epidural steroid enjeksiyonu sonrası menometroraji. 11. Ulusal Ağrı Kongresi Bildiri Özetleri Kitabı. 2010; s36, P36.


31. O.Yalçın Çok, H. E. Eker, Ş. Akın, A. Arıboğan, G. Arslan. Kronik vajinal ağrıda alternatif bir yöntem: Sakral sinir bloğu. 11. Ulusal Ağrı Kongresi Bildiri Özetleri Kitabı. 2010; s37, P37.


32. H. E. Eker, O.Yalçın Çok, P. Ergenoğlu, Ş. Akın, A. Arıboğan, G. Arslan. Tek seviye protrude lomber disk hernisi olup aynı seviyeden epidural steroid uygulanan hastalar ve klinik sonuçları. 11. Ulusal Ağrı Kongresi Bildiri Özetleri Kitabı. 2010; s63, P63.


33. H. E. Eker, O.Yalçın Çok, P. Ergenoğlu, Ş. Akın, A. Arıboğan, G. Arslan. Spinal stenoz tedavisinde tekrarlayan epidural-caudal steroid uygulamaları: 353 hasta ve klinik sonuçları. 11. Ulusal Ağrı Kongresi Bildiri Özetleri Kitabı. 2010; s64, P64.


34. H. Ülger, P. Ergenoğlu, Ş. Akın, N. Bozdoğan, O.Yalçın Çok, E. Eker, P. Poyraz, A. Arıboğan. Ürolojik girişim uygulanan hastada gelişen postoperatif deliryum. 15. Ulusal Yoğun Bakım Kongresi Bildiri Özetleri Kitabı. 2010; s117, P0198.


35. H. E. Eker, O.Y. Çok, P. Ergenoğlu, A. Arıboğan, G. Arslan. ESWL uygulanacak pediatrik hastalarda iv parasetamolün propofol-ketamin tüketimine etkisi. Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği Dergisi Ek Sayı TARK 2010 Bildiri Özetleri.  2010; s60, P-36.


36. O.Y. Çok, H. E. Eker, A. Fındıkçıoğlu, Ş. Akın, A. Arıboğan, G. Arslan. Video yardımlı torakoskopik cerrahi ile sempatektomi sırasında anestezi uygulaması ve klinik sonuçları. Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği Dergisi Ek Sayı TARK 2010 Bildiri Özetleri.  2010; s75, P-70.


37. O.Y. Çok, H. E. Eker, A. Pelit, S. Cantürk, Ş. Akın, A. Arıboğan, G. Arslan. Deksametazon ile profilaktik antiemezis tedavisi uygulanan pediatrik şaşılık hastalarında intravenöz parasetamol ile analjezinin postoperatif bulantı ve kusma üzerine etkisi. Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği Dergisi Ek Sayı TARK 2010 Bildiri Özetleri.  2010; s15, S-4.


38. H. E. Eker, O.Y. Çok, A. Arıboğan, G. Arslan. Antiepileptik kullanan pediatrik hastalarda kraniyal manyetik rezonans görüntüleme (MRG) sırasında sedatif ilaç ihtiyacının değerlendirilmesi. Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği Dergisi Ek Sayı TARK 2010 Bildiri Özetleri.  2010; s92, P-108.


39. O.Y. Çok, N. Bozdoğan, H. E. Eker, P. Ergenoğlu, R. Yaycıoğlu, A. Arıboğan. Katarakt cerrahisi sırasında intraoküler ilaçlara bağlı dirençli bradikardi. Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği Dergisi Ek Sayı TARK 2010 Bildiri Özetleri.  2010; s118, P-167.


40. O.Y. Çok, H. E. Eker, A. Fındıkçıoğlu, Ş. Akın, A. Arıboğan. Video yardımlı torakoskopik cerrahi ile çoklu dev bül rezeksiyonunda anestezi yönetimi. Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği Dergisi Ek Sayı TARK 2010 Bildiri Özetleri.  2010; s132, P-199.


41. N. Bozdoğan, H. E. Eker, O.Y. Çok, Ş. Akın, B. M. Çınar, G. Özkoç, A. Arıboğan. Osteogenezis imperfektalı bir olguda total intravenöz anestezide deksmedetomidin kullanımı. Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği Dergisi Ek Sayı TARK 2010 Bildiri Özetleri.  2010; s169, P-281.


42. H. E. Eker, O.Y. Çok, N. Bozdoğan, Ş. Akın, A. Arıboğan. Transdermal fentanil uygulamasının ardından gelişen zona zoster. Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği Dergisi Ek Sayı TARK 2010 Bildiri Özetleri.  2010; s241, P-443.


43. Ş. Akın, A. Arıboğan, P. Ergenoğlu, H. E. Eker, H. Ulger, P. Poyraz. "Meksika biber hapı" kullanımına bağlı intoksikasyon: Üç olgu sunumu. Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği Dergisi Ek Sayı TARK 2010 Bildiri Özetleri.  2010; s260, P-489.


44. H. Ülger, N. Bozdoğan, E. Eker, P. Ergenoğlu, Ş. Akın, A. Arıboğan. Santral venöz kateterin nadir malpozisyonu: Koroner sinüs yerleşimi. Göğüs Kalp Damar Anestezi ve Yoğun Bakım Derneği XVI. Ulusal Kongresi Bildiri Özetleri Kitabı 2010;35.


45. Bozdoğan Özyılkan N, Yalçın Çok O, Eker E, Çok T, Arıboğan A. Multiple sklerozlu gebe bir olguda acil sezaryan operasyonu için epidural anestezi uygulaması. Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği 47. Ulusal Kongresi 20-24 Kasım 2013, Antalya.


46. Bozdoğan Özyılkan N, Ülger H, Eker HE, Yalçın Çok O, Tünel HA, Arıboğan A. Koroner arter baypas greftleme cerrahisinde karşılaşılan heparin direnci ve anestezi yönetimi. Göğüs Kalp Damar Anestezi ve Yoğun Bakım Derneği 21. Ulusal Kongresi 23-26 Nisan 2015, Kapadokya.


47. Bozdoğan Özyılkan N, Ülger H, Yalçın Çok O, Eker HE, Özmete Ö, Arıboğan A. Gebeliğinde redo mitral kapak replasmanı yapılan olgunun sezaryan opersyonu sırasındaki anestezi yönetimimiz. Göğüs Kalp Damar Anestezi ve Yoğun Bakım Derneği 21. Ulusal Kongresi 23-26 Nisan 2015, Kapadokya.


48. Ülger H, Bozdoğan Özyılkan N, Eker HE, Arıboğan A. Santral venöz kateterizasyon sonrasında gelişen nadir komplikasyon: submandibular bezin kütnöz fistülizasyonu. Göğüs Kalp Damar Anestezi ve Yoğun Bakım Derneği 21. Ulusal Kongresi 23-26 Nisan 2015, Kapadokya.


49. Bozdoğan Özyılkan N, Yalçın Çok O, Ülger H, Eker Türk HE, Özmete Ö, Arıboğan A. Ortopedik cerrahi uygulanan Ellis-van Creveld sendromlu bir çocuk olguda anestezi deneyimimiz. Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği 49. Ulusal Kongresi 6 Aralık 2015, Antalya. 


50. Bozdoğan Özyılkan N, Ülger H, Eker Türk HE, Bali C, Alemdoroglu U, Arıboğan A. Soğuk aglütinin hastalığı bulunan bir olguda koroner arter baypas greftleme cerrahisinde anestezi yöntemi. Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği 49. Ulusal Kongresi 6 Aralık 2015, Antalya. 


51. Bali C, Özmete Ö, Eker HE, Yalçın Çok O, Bozdoğan Özyılkan N, Ülger H, Arıboğan A. Roberts sendromunda anestezi yönetimi. Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği 50. Ulusal Kongresi 26-30 Ekim 2016, İstanbul.