Ulusal Yayınlar

1. Z. Alanoğlu, A.A. Yılmaz, D. Yılmaz, E. Eker, İ. Aşık, N. Alkış. Rokuronyum enjeksiyon ağrısını önlemede lidokain veya tramadol kullanımının karşılaştırılması. Anestezi Dergisi 2007;15(1):34-7.

 

2. H.E. Eker, N. Alkış, F. Alkaya. Erişkin tonsillektomilerde multimodal analjezi uygulamalarının karşılaştırılması: Prospektif klinik çalışma. Anestezi Dergisi 2008; 16(2):80-3.

 

3. O. Yalçın Çok, H. E. Eker, H. İzmirli, A. Arıboğan, G. Arslan. Endoskopik retrograd kolanjiyopankreatografide sedasyon: Propofol ve ketamin karışım infüzyonunun aralıklı bolus uygulamaları ile karşılaştırılması. Anestezi Dergisi 2009;17(1):49-54.

 

4. H. E. Eker, Ş. Akın, O. Yalçın Çok, L. Oğuzkurt, A. Arıboğan. Torakal ve abdominal aort anevrizmalarının endovasküler tedavisinde anestezi uygulamaları ve klinik sonuçları. GKD Anest Yoğ Bak Dern Derg 2010;16(4):145-53.

 

5. N. Bozdoğan, H. Ülger, P. Ergenoğlu, E. Eker, P. Poyraz, M. Güvener, A. Arıboğan. Ehler-Danlos Sendromlu bir olguda anestezik yaklaşım. GKD Anest Yoğ Bak Dern Derg 2010;16(1):28-33.

 

6. H. E. Eker, Ş. Akın, O. Yalçın Çok, L. Oğuzkurt, A. Arıboğan. Marfan sendromlu hastada sedoanaljezi yöntemiyle torakal aort anevrizma tedavisinde endovasküler stent greft uygulaması. Anestezi Dergisi 2010;18(4):228-31.

 

7. O. Yalçın Çok, H. E. Eker, A. Fındıkçıoğlu, Ş. Akın, A. Arıboğan. Video yardımlı torakoskopik cerrahi ile çoklu dev bül rezeksiyonunda anestezi yöntemi. GKD Anest Yoğ Bak Dern Derg 2010;16(3):119-23.

 

8. A. Derincek, E. Eker, A. Pourbagher, M.B. Çınar, M. Özalay. Epidural steroid enjeksiyonu: Başarı tahmin edilebilir mi? Ağrı 2011;23(4):147-52. 

 

9. H. E. Eker, O. Yalçın Çok, M. Açıl, H. Ülger, A. Arıboğan. Post-herpetik nevralji tedavisinde modifiye van-Lint blokajı. Ağrı 2011;23(2):84-7.

 

10. P. Ergenoğlu, Ş. Akın, N. Bozdoğan, E. Eker, O. Yalçın Çok, H. Ülger, A. Arıboğan. Motor nöron hastalığı ve eş zamanlı polinöropatisi olan hastada anestezik yaklaşım. Anestezi Dergisi 2011;19(1):62-5.

 

11. O. Yalçın Çok, H. E. Eker, S. Cantürk, R. Yaycıoğlu, A. Arıboğan, G. Arslan. Pain management in blind, painful eyes: Clinical experience with retrobulbar alcohol injection in 4 cases. Ağrı 2011;23(1):43-6.

 

12. O. Yalçın Çok, H. E. Eker, A. Fındıkcıoğlu, Ş. Akın, A. Arıboğan, G. Arslan. Video yardımlı torakoskopik cerrahi ile sempatektomide peri-operatif yönetim: Retrospektif klinik araştırma. Türk Anest Rean Der Dergisi 2011;39(5):232-40.

 

13. O. Yalçın Çok, N. Bozdoğan, H. E. Eker, P. Ergenoğlu, R. Yaycıoğlu, A. Arıboğan. Katarakt cerrahisi sırasında oftalmik ilaçlara bağlı dirençli bradikardi. Türk Anest Rean Der Dergisi 2011;39(4):211-14.

 

14. H.E. Eker, A. Türköz, A. İnan Koçum, O. Yalçın Çok, S. Akpınar, G. Arslan. İnterskalen brakiyal pleksus uygulamalarında %0.25 bupivakain ve levobupivakain klinik özellikleri. Türk Anest Rean Der Dergisi 2012;40(1):20-6.

 

15. H. E. Eker, Ş. Akın, O. Yalçın Çok, A. Arıboğan. Kılavuz tel yerleştirilirken gelişen bir kardiyak arrest ritm: Torsades de Pointes. Türk Anest Rean Der Dergisi 2012;40(1):47-51.

 

16. N. Bozdoğan, E. Eker, O. Yalçın Çok, Ş. Akın, M. Çınar, G. Özkoç, A. Arıboğan. Osteogenezis imperfektalı bir olguda total intravenöz anestezide deksmedetomidin kullanımı. Anestezi Dergisi 2012;20(3):186-188.

 

17. H. Evren Eker. Yoğun bakım ve ağrı tedavisi. Ağrı. Bülten  2019-1.